Občianske združenie založené rýchlo a jednoducho pomocou týchto krokov.

14.3.2021 Vyp Od

Podľa zákona má každý právo združovať sa. A práve na tento účel slúži občianske združenie. V združení sa môžu združovať ako fyzické, tak právnické osoby. Každopádne, cieľom občianskeho združenia má byť v prvom rade verejne prospešný záujem, ktorý zabezpečia neziskové aktivity. Občianske združenia nevykonávajú podnikateľskú činnosť za účelom zisku, v centre ich záujmu stoja spoločné záujmy členov alebo verejnosti. Vykonávajú také aktivity, či akcie, ktoré prinesú pozitívny výsledok pre určitú komunitu ľudí, spoločnosť ako celok, či iné, napríklad charitatívne ciele. Fungovanie občianskeho združenia je po finančnej stránke zabezpečované na základe darov, príspevkov členov, grantov a podobne. Ak tieto financie nestačia, môžu občianske združenia vykonávať určitú podnikateľskú činnosť, avšak iba pre potreby samotného združenia, nie na obohacovanie svojich členov.

Charita2

Založeniu občianskeho združenia predchádza niekoľko prevažne administratívnych krokov. Treba ho v prvom rade registrovať na Ministerstve vnútra SR. Návrh na registráciu podávajú minimálne tri osoby, v návrhu musia byť uvedené základné údaje o združení a treba taktiež pripojiť stanovy. Tie budú obsahovať nasledovné informácie:

  • oficiálny názov občianskeho združenia
  • sídlo
  • cieľ
  • orgány združenia
  • pravidlá nakladania s majetkom a podobne

Charita

Občianske združenie nie je potrebné registrovať na daňovom úrade, jedine v prípade, že plánuje vykonávať aj podnikateľskú činnosť. Pri nedostatku času si môžu budúci zakladatelia občianskeho združenia nechať občianske združenie registrovať treťou stranou. Takéto služby poskytuje aj spoločnosť Ezmluva.sk. Služba založenie občianskeho združenia Ezmluva vám za poplatok vypracuje stanovy združenia, naplánuje organizačnú štruktúru, zabezpečí potrebné registračné činnosti na úradoch. A to všetko spoľahlivo a bez toho, aby ste vy museli zbytočne mrhať časom.